مکث رسانه ای است برای لمحه ای تامل و گفتمان

همكاران مكث

 

51519-O6WON5

محمدرضا ایمانیان

سارا حدادی

سارا حدادی

 

 woman man

طراح لوگو :کیان احمدی

سایت :

بابک فخریلو

آذین قاسمی

 

 

 

TELEFRAM